Balta Brokers correduria de seguros, S.L.

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT www.baltasarassegurances.com

Mitjançant la nostra política de privacitat informem els usuaris, de la manera més clara i precisa possible, de les degudes condicions d’ús d’aquest lloc web. El fet d’accedir-hi implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions que s’hi inclouen. Per tant, en cas de no acceptar les condicions aquí establertes, no ha d’usar i/o accedir a aquest lloc. Per això és essencial que l’usuari conegui la informació que es recull en aquest lloc web i com s’utilitza.
Directrius de privacitat

JORGE BALTASAR MARTINEZ informa els usuaris de la seva pàgina web, www.baltasarassegurances.com, en funció del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, del contingut i les directrius de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que, una vegada llegida i acceptada, decideixin de manera expressa, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar a JORGE BALTASAR MARTINEZ les dades personals que són sol·licitats a través de la pàgina web per rebre informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis/productes que s’ofereixen dins de l’àmbit de gestió de JORGE BALTASAR MARTINEZ i altres serveis relacionats. Les dades personals facilitades pels usuaris seran incloses en fitxers degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades i dels quals és titular JORGE BALTASAR MARTINEZ, amb la finalitat de potenciar i gestionar la relació de col·laboració o contractual que s’estableixi, així com per rebre informació publicitària periòdica sobre tots els seus serveis.

A través d’aquest lloc web no es recollirà cap dada personal sense el coneixement de l’usuari, ni es cediran a tercers. Tampoc s’emmagatzemarà al seu servei d’allotjament cap dada de caràcter personal.

Malgrat que així es faci constar, serà necessari completar totes les dades requerides en els formularis de manera autèntica, certa, concisa i actualitzada. En cas contrari, l’usuari serà l’únic responsable de la informació falsa o inexacta, i JORGE BALTASAR MARTINEZ es reserva el dret de no acceptar el seu registre, o de denegar el servei o producte del qual se sol·liciti la contractació, sens perjudici de la resta d’accions que siguin procedents en dret.


Exercici de drets

Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit a JORGE BALTASAR MARTINEZ, C/ NOU, 52, BXS, 43883 – RODA DE BERÀ, en el qual ha d’acreditar la seva identitat amb el nom i cognoms i una fotocòpia del DNI de l’usuari o del seu representant legal, així com un document acreditatiu de la representació, si és el cas, els fonaments de la seva sol·licitud i els documents que l’acrediten, el domicili a l’efecte de les notificacions i la data i la signatura del sol·licitant. En cas que no es compleixin les condicions anteriors s’atorgarà un termini perquè siguin esmenats els defectes de forma. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets. No es permetrà l’exercici del dret d’accés únicament quan la petició no reuneixi les condicions prèviament descrites i no s’acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No seran ateses les peticions de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests prossegueixin la seva relació amb JORGE BALTASAR MARTINEZ, si bé podran oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària relacionada amb els serveis propis de l’empresa.